Kontakt oss

Senterleder
Marit Elisabeth
Marit.elisabeth.jensen@storebrand.no


Utleieansvarlig
Gunnar Molander
M: 922 68 142
gunnar.molander@storebrand.no


Markedskoordinator

Gry Eklund Strat
T: 23 23 85 60
gry.eklund.strat@storebrand